Fotografie
Reëls
LW!!
E-POS INSKRYWINGSVORMS SAAM MET FOTO’S EN BEWYS VAN BETALING VOOR DIE SLUITINGSDATUM VAN 25 MEI 2018 - 12:00am
SLEGS DIGITALE FOTO’S SAL AANVAAR WORD

NB!!
ENTRY FORMS TOGETHER WITH PHOTOGRAPHS AND PROOF OF PAYMENT TO BE E-MAILED BEFORE CLOSING DATE: 25 MAY 2018 - 12:00am
ONLY DIGITAL PHOTOGRAPHS ACCEPTED
1.
Two photos per category may be entered. The 2 photos entered into a category may not be
similar.
2. The original image and all elements therein must have been taken by the photographer. All
actions in reaching the final presentation must be made by the photographer. By virtue of
submitting an entry, the entrant certifies the work as his own
3. You may enter for both categories in your grade. (2 per grade category = max 4 photos per
person)
4. All photos must be digital in .jpg format and not more than 1.5 megabytes in size.
5. Rename your photos similar to the example given:
a. Category entered - your name - photo name - school name.jpg
b. Example: P003 - kobus potgieter - red rose - witteberg hs.jpg
c. (for the 2nd photo in the same category - make sure the photo name is different)
6. Make sure to use the right codes for your entries and that the photo is in .jpg format.
7. E-Mail all the photos together with the entry form and proof of payment in 1 email per
participant to: bethlehemfotos@gmail.com or bethlehem.eisteddfod@gmail.com
8. Closing date for the acceptance of entries is 25 MAY 2018 at 12:00am.
9. NO LATE ENTRIES WILL BE ACCEPTED !!
10. Entry fee is R15 per photo for learners and R20 per photo for non-learners.
1. Twee foto’s per kategorie mag ingeskryf word. Die 2 foto’s wat in ‘n kategorie ingeskryf word
mag nie soortgelyk wees nie.
2. Die oorspronklike foto en alle elemente daarvan moet deur die fotograaf self geneem wees. Alle
aksie in die bereiking van die finale aanbieding moet deur fotograaf self gedoen word. Deur die
indiening van die inskrywing bevestig die deelnemer die werk as sy eie.
3. Jy mag vir altwee kategorieë in jou graad inskryf. (2 per graad kategorie = max 4 fotos per
persoon.)
4. Alle foto’s moet digitaal in .jpg formaat wees en nie meer as 1.5 “megabytes” wees nie.
5. Herbenoem (“Rename”) jou fotos soos die voorbeeld hieronder:
a. Kategorienaam - jou naam - fotonaam - skool naam.jpg
b. Voorbeeld:  P003 - kobuspotgieter - rooi roos - witteberg hs.jpg
c. (vir die 2de foto in dieselfde kategorie - maak seker om die fotonaam te verander.)
6. Maak asseblief seker om die regte kodes te gebruik en dat die foto’s in die .jpg formaat is.
7. E-pos al die foto’s saam met die inskrywingsvorm en die bewys van betaling - in 1 e-pos per
deelnemer na: bethlehemfotos@gmail.com of bethlehem.eisteddfod@gmail.com:
8. Sluitingsdatum vir die aanvaarding van inskrywings is 25 MEI 2018 om 12:00am.
9. GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL AANVAAR WORD NIE
10. Inskrywingsfooi is R15 per foto vir skoliere en R20 per foto vir nie-skoliere.
Photography
Rules

bethlehem.eisteddfod@gmail.com