Algemene Inligting / General Information
DEELNAME

Waar skoolgrade aangedui word, word bedoel die graad waarin die leerder in 2020 is.

Deelnemers mag nie onder meer as een skool graad deelneem nie. Groep items word uitgesluit.

Deelnemers moet 30 minute voor die aanvangstyd van hulle afdeling gereed wees, aangesien voorafgaande afdelings moontlik vroeër as wat verwag word, afgehandel kan word.

Deelnemers wat nie op die gegewe plek en tyd opdaag nie, kan gediskwalifiseer word en verbeur ook enige inskrywingsgeld.

Tydsbeperkings mag nie oorskry word nie. Tyds-beperking, waar dit van toepassing is, moet opstap en afstap inreken.

Geen deelnemer mag dieselfde werk in meer as een afdeling van die Eisteddfod aanbied nie, of meer as een keer aan dieselfde afdeling deelneem  nie.

Spesiale reëls wat vir die onderskeie afdelings geld, word by die betrokke afdeling aangedui.

Ten tye van die beoordeling MOET ‘n eksemplaar of fotostaat van die werk wat aangebied word vir die beoordelaar beskikbaar wees.
PARTICIPATION

Where school grades are indicated, it implies the grade in which the participant will be in 2020.

Except for group items, learners may not participate in more than one school grade.

Participants must be available at least 30 minutes before starting time, as starting times may be earlier due to early completion of previous sections.

Participants arriving late may be disqualified and will forfeit entry fees.

Time limitations may not be exceeded. Time limitations, where applicable, include entry and exit.


A participant may not use the same work to participate in more than one section. Participation in the same section more than once is not allowed.

Specific rules for the different major sections are indicated in the relevant literature.

During adjudication a copy of text performed must be made available for the adjudicator.
 
 
Welkom by die inligtingsprospektus van die Bethlehem Eisteddfod.

Die afdelings ingesluit in die 2020 Bethlehem Eisteddfod is:

*Instrumentaal/Ensemble ( Sien Nuwe Kategorieë )

*Vokaal: Individueel/Kore/Sanggroepe

*Afrikaans Voordrag & Drama

*English Poetry & Drama

*Kuns

*Dans (Sien Nuwe Kategorieë)

*Onvoorbereide Lees

*Kreatiewe Skryfwerk

*Fotografie

Bogenoemde afdelings is almal beskikbaar vir skoolleerders, tuisskoliere, asook volwassenes en gesinsgroepe.

Indien u belangstel om in te skryf, voltooi asseblief die aangehegte inskryfvorm agter in die prospektus. Ons het 'n nuwe webblad inskrywings- en betaling-sisteem. (Neem kennis dat skoolleerders op hul eie vorms inskryf, tensy hulle deel is van 'n groep).

ALLE inskrywings sluit op 25 Junie 2020. Dit sluit in: Fotografie, Kreatiewe Skryf en onvoorbereide lees. Die inskrywings kan per hand,  e-pos, faks of koerier gestuur word.

Vanaf Februarie 2020 sal die prospektus, inskrywingsvorms, asook reëls vir deelname op die webwerf van die Bethlehem Eisteddfod beskikbaar wees en ook op ons Facebook. Kontak ons asseblief enige tyd indien u probleme teëkom, of navrae het.

Die Bethlehem Eisteddfod vind vanaf  3 - 7 Augustus 2020 plaas.  Probeer asseblief soveel moontlik leerders / ouers / groepe / gemeenskappe oorreed om deel te neem. Die afdelings vir Kreatiewe Skryfwerk en Fotografie is juis bygebring om aan leerders / volwassenes, wat sku is vir openbare optrede, 'n geleentheid te bied om by die Bethlehem Eisteddfod in te skakel.

Moedig asseblief wye deelname aan sodat die Bethlehem Eisteddfod 'n opwindende geleentheid kan wees.

Bethlehem Eisteddfod groete

Dr Lauren Sacht
Voorsitter: Bethlehem Eisteddfod
Tel:082 805 0099

WEB: www.bethlehemeisteddfod.co.za
E-Pos: bethlehem.eisteddfod@gmail.com
Facebook: Bethlehem Eisteddfod

Welcome to the Bethlehem Eisteddfod
information prospectus.


The different sections for 2020 Bethlehem Eisteddfod are:

*Instrumental/Ensemble (See New Categories Added)

*Vocal: Individuals/Choirs

*Afrikaans Voordrag en Drama

*English Poetry and Drama

*Art

*Dance (See New Categories)

*Unprepared Reading

*Creative Writing

*Photography

All the above sections are open to school learners, home -schooled learners, as well as adults and family groups.

If you are interested in entering, please complete the attached entry form. (Note that school learners enter on their own forms unless in a group).


ALL entry forms in by 25 June 2020. This includes Photography and Creative Writing. The entries may be delivered by hand, e-mailed, faxed or courier.

From February 2020 you can visit the Bethlehem Eisteddfod website for the prospectus, entry forms and participation rules. Also on our Facebook. If you experience any problems or have any queries do not hesitate to contact us.

Bethlehem Eisteddfod takes place 3 - 7 August 2020.  Please encourage as many learners / parents / groups / communities as possible to participate. Creative Writing and Photography have been introduced to give the learner / adult who is shy, the opportunity to participate in the Bethlehem Eisteddfod.

Participation will make this Bethlehem Eisteddfod a fun-filled event.

Bethlehem Eisteddfod regards

Dr Lauren Sacht
Chairperson: Bethlehem Eisteddfod
Tel:082 805 0099

WEB: www.bethlehemeisteddfod.co.za
E-mail: bethlehem.eisteddfod@gmail.com
Facebook: Bethlehem Eisteddfod
PROGRAMME

Programme vir die Eisteddfod sal so spoedig moontlik ná die sluitingsdatum vir inskrywings opgestel word en aan alle belanghebbendes gepos word, e-pos na die wat e-pos adresse gegee het en die op die webtuiste beskikbaar wees.
Veranderinge aan die program sal slegs in uitsonderlike gevalle gemaak word.
PROGRAMS

The programme for all major sections will be
compiled as soon as possible after the closing date
for entries and will be emailed to those who have
supplied email addresses, as well as be available
on the website.

Only in exceptional cases will changes be made in
the programme.
bethlehem.eisteddfod@gmail.com