LEERDERS: INDIVIDUEEL (Musiek instrumentaal / Vokaal & Drama)
LEARNERS: INDIVIDUAL (Music Instrumental / Vocal & Drama)
R35 per inskrywing
per entry
VOLWASSENES: INDIVIDUEEL (Musiek instrumentaal / Vokaal & Drama)
ADULTS: INDIVIDUAL (music Instrumental / Vocal & Drama)
R45 per inskrywing
per entry
GROEPWERK (2-5 LEDE)
GROUP WORK (2-5 MEMBERS)
R35 per groeplid
per group member
GROEPWERK (6-10 LEDE)
GROUP WORK (6-10 MEMBERS)
R250 per groep
per group
GROEPWERKE (11 EN MEER)
GROUP WORK (11 OR MORE)
R400 per groep
per group
GESINSGROEP (2-5 LEDE)
FAMILY GROUPS (2-5 MEMBERS)
R150 per groep
per group
GESINSGROEP (6-10 LEDE)
FAMILY GROUPS (6-10 MEMBERS)

R300 per groep
per group

GESINSGROEP (11 EN MEER)
FAMILY GROUPS (11 OR MORE)

R450 per groep
per group

SPREEKKORE
CHORAL VERSE
R250 per groep
per group
KORE EN REVUEGROEPE
CHOIRS AND REVUE GROUPS
R300 per groep
per group
KUNS (Skool Leerder tot 18 jaar)
ART (School Learner up to 18 Years)
R20 per inskrywing
per entry
KUNS (Volwassenes 19 en ouer)
ART (Adult 19 and older)


KREATIEWE SKRYFWERK (Skool Leerder)
CREATIVE WRITING ( School Learner)


R45R20
per inskrywing
per entry


per inskrywing
per entry
KREATIEWE SKRYFWERK (Nie-Leerder)
CREATIVE WRITING (Non Learner)
R45 per inskrywing
per entry
DANS (Individeule skoolleerder)
DANCE (Individual school learner)
R40 per inskrywing
per entry
DANS (Individuele volwassene - 18+)
DANCE (Individual adult - 18+)
R50 per inskrywing
per entry
DANSGROEP (2-5 LEDE)
DANCE GROUP (2-5 MEMBERS)

DANSGROEP (6-10 LEDE)
DANCE GROUP (6-10 MEMBERS)

DANSGROEP (11 EN MEER LEDE)
DANCE GROUP (11 OR MORE MEMBERS)
R40


R250


R400
per groeplid
per groupmember

per groep
per group

per groep
per group
DANS-PRODUKSIE
DANCE PRODUCTION
R350 per produksie groep
per production group
ONVOORBEREIDE LEES (Gr8-12)
UNPREPARED READING (Gr8-12)
R20 per hoërskool leerder
per high school learner
FOTOGRAFIE


PHOTOGRAPHY
R20


R35
per foto, per skool leerder
per foto, per learner

per foto, per nie-leerder
per foto, per non-learner
Inskrywingsgelde vir 2020
Entry fees for 2020
Inskrywings geld moet direk in ons rekening gedeponeer
word en die bewys van inbetaling moet dan saam met
die inskrywingsvorm na ons gestuur word!
GEEN tjeks of kontant nie, asseblief!! Betaal direk of
EFT in bank soos aangedui:
Vir direkte deposito’s of internet betaling:
Bethlehem Eisteddfod
Nedbank, Bethlehem
Takkode:  110 133
Reknr:       112 044 6066
Gebruik u naam (privaat) of die naam van die instansie
(skool) en kategorie kode as verwysing. Sluit ook
bewys van betaling by u inskrywing in, anders kan dit
NIE verwerk word nie.
Verwysing voorbeeld:    Piet vd Merwe K006
Geen inskrywings gelde sal terug betaal word vir enige
kansellasies nie.
Entry fees should be paid directly into our account
and the proof of payment(s) sent to us along with
the entry form!
NO cheques or cash accepted please. Pay directly
or EFT into bank as supplied:
For bank deposits or internet banking:
Bethlehem Eisteddfod
Nedbank, Bethlehem
Branch Code: 110 133
Account no: 112 044 6066
Please use your name (private) or the name of
the school as reference. Attach proof of payment
to your entry.  Without it, your entry cannot be
accepted.
E.g: Piet vd Merwe K009
Entry fees will not be refunded for any
cancellations.
bethlehem.eisteddfod@gmail.com