Kreatiewe Skryfwerk
Creative Writing
Reëls
Rules
Deelnemers mag slegs in sy/haar graad inskryf.
Participants must enter in his/her grade.

Deelnemers mag net een (1) opstel in skryf.
Participants may submit only one (1) essay.

Deelnemers mag nie die voorgeskrewe aantal woorde per graad oorskry nie. Die aantal woorde moet
aan die onderkant van die skryfstuk aangedui word, byvoorbeeld [220 woorde]. Deelnemers wat nie
binne die voorgeskrewe aantal woorde per graad hou nie, sal gepenaliseer word.

Participants should keep within the prescribed number of words for their grade. The number of words
must be indicated at the end of the written work, for example [220 words]. Participants who do not
keep to the number of words will be penalised.

Skryfstukke moet netjies, met die hand, deur die deelnemer self geskryf word.
Entries must be written neatly in the participant's own handwriting.

Skryfstukke wat nie met die hand, pos of koerier afgelewer word nie, moet DUIDELIK  ge-
“scan” word en dan per e-pos getuur na:  bethlehem.eisteddfod@gmail.com

If not hand-delivered or posted/couriered, then CLEARLY scanned and email to:
bethlehem.eisteddfod@gmail.com

Alle inskrywings moet die oorspronklike werk van die deelnemer self wees. Geen plagiaat mag
gepleeg word nie en geen werk mag vertaal word nie.

Writing must be the original work of the participant. Neither plagiarism, nor translations will be
allowed.

Alle inskrywings moet deur ‘n onderwyser of tuisonderrig-tutor onderteken word om te
bevestig dat dit wel die deelnemer se eie werk is. Indien die inskrywing nie onderteken is nie, sal
dit ongelukkig nie beoordeel word nie.

All entries must be signed by the teacher or home school tutor to verify that it is the participant's
own work. If an entry is not signed, it will unfortunately not be judged.

Elke inskrywing moet vergesel word van ‘n amptelike inskrywingsvorm. Hierdie inskrywingsvorm
moet met ‘n krammetjie aan die inskrywing geheg word.

All entries must be accompanied by an official entry form which must be stapled to the learner's
work.

Deelnemers se naam en graad moet op die skryfstuk aangedui word.
The participant's name and grade must also be written on his/her entry.

Inskrywing Vorms, Kreatiewe Skryfwerk en Betaling moet voor of op Vrydag 25 Mei 2018
ingehandig word. (Die sluitingsdatum van alle inskrywings).

Entry Forms, Creative Writing work and Payment must be handed in on or before Friday 25 May
2018 (Closing date for all entries).

Deelnemers moet ‘n opstel oor een van die drie onderwerpe skryf. Deelnemers moet onthou om
aandag te skenk aan styl, struktuur en paragraaf indeling.

Write an essay on ONE of the three topics. Participants should remember to pay attention to style,
structure and use of paragraphs.

KOSTES:  R20.00 per inskrywing. Een(1) inskrywing per deelnemer.
COST:  R20.00 per entry. One(1) entry per participant.

bethlehem.eisteddfod@gmail.com